chaco.ui.plot_window module

class chaco.ui.plot_window.PlotWindow

Bases: traits.has_traits.HasTraits